Basha në KE thirrje 5 vendeve të BE: Njihni Kosovën! Antarësimi i Kosovës në KE në dobi të gjithë qytetarëve të saj

Falemnderit, zonja Kryetare,
Dëshiroj të falënderoj edhe kolegun e nderuar, zotin Howell, për këtë debat, vetëm katër javë para 15 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, shtetit më të ri në kontinentin tonë të vjetër.

Si përfaqësues i Shqipërisë, dëshiroj të shfrytëzoj rastin për të shprehur mirënjohjen tonë për të gjitha përpjekjet e bëra nga Bashkimi Evropian, Shtetet Anëtare dhe Shtetet e Bashkuara, si dhe përkushtimin e tyre të fuqishëm drejt arritjes së një marrëveshjeje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.

Te dashur kolegë,
Kosova e pavarur është një realitet i pakthyeshëm në zemër të Evropës. Sa më shpejt që ky realitet të përqafohet nga të gjithë, duke përfshirë edhe Serbinë, aq më mirë do të jetë, para së gjithash, për qytetarët e Kosovës, si serbë ashtu edhe shqiptarë, aq më mirë do të jetë për të ardhmen e gjithë rajonit tonë, për të përqëndruar përpjekjet dhe vizionin tonë për të siguruar një jetë më të mirë për të rinjtë tanë në vendet tona.

Fatkeqësisht, siç tregojnë ngjarjet e fundit, edhe sot disa ende mendojnë se retorika nacionaliste do t’i ndihmojë ata ta mbajnë pushtetin përjetësisht. Të tjerë e kanë të vështirë të ndahen nga e kaluara e përgjakshme. Megjithatë, këto dilema nuk mund të mbajnë peng të ardhmen e rajonit. Ata nuk duhet të mbajnë peng të ardhmen evropiane të Serbisë.

Nëse përfaqësuesit e Serbisë sot këtu janë të shqetësuar për të drejtat e minoritetit serb të Kosovës, atëherë le t’i bashkojmë përpjekjet së bashku dhe ta mirëpresim Kosovën si anëtare të Këshillit të Evropës, duke lejuar mbrojtjen e plotë të të drejtave të njeriut dhe të drejtave të pakicave që ofron ky institucion i nderuar për të gjithë anëtarët e saj.

Kam një thirrje edhe për shtetet anëtare të Bashkimit Evropian që ende nuk e kanë njohur Kosovën. 15 vjet pas pavarësisë së saj dhe një vit pas agresionit të Rusisë në Ukrainë, është koha për të vënë të parën paqen dhe stabilitetin, paqen dhe stabilitetin tonë, paqen dhe stabilitetin e Evropës.

Kosova, është një rast “sui generis”, dhe do të ishte gabim i rëndë për çdo vend që të hiqte paralele me situata të tjera. Ajo që po ndodh sot në Ukrainë është një kambanë që bie për secilin prej nesh për të parë përtej interesave të sotme.

Një Ballkan Perëndimor në NATO, një Ballkan Perëndimor në BE do të thotë një Evropë më e fortë, më e sigurt dhe më e begatë.

Më lejoni të përfundoj, zonja Kryetare, duke i uruar sot Presidentit Zelensky: Gëzuar Ditëlindjen, duke i uruar fuqi dhe mbarësi, dhe duke e falënderuar për udhëheqjen e tij. Slava Ukraini!

Falemnderit. 
Thank you, Madam Speaker,
I would like also to thank our honorable colleague, Mr. Howell, for fielding this debate, only four weeks away from the 15th anniversary of the independence of Kosovo, the youngest state in our old continent. As a representative of Albania, I would like to use this opportunity to express our gratitude for all the efforts made by the European Union and the Member States and the United States, as well as their strong commitment towards reaching an agreement between Kosovo and Serbia.

Dear Colleagues,
Independent Kosovo is an irreversible reality at the heart of Europe. The sooner this reality is embraced by all, including Serbia, the better it will be, first and foremost, for Kosovar citizens, both Kosovo Serbs and Albanians, the better it will be for the future of our whole region, allowing us to concentrate our efforts and our vision to securing a better life for our youth in our own countries.

Unfortunately, as the last events show, even today some still think that nationalist rhetoric will help them hold eternal power. Others find it difficult to separate from a bloody past. However, these dilemmas cannot hold the future of the region hostage. They should not hold Serbia’s European future hostage.

If representatives of Serbia here today are concerned about the rights of the Kosovo Serb minority, then let us join efforts together and welcome Kosovo as a member of the Council of Europe, allowing the blanket protection of human rights and minority rights that this honorable institution offers to all its members.

I also have a call for the European Union Member States that have not yet recognized Kosovo. 15 years after its independence and one year after Russia’s aggression in Ukraine, it is time to put peace and stability, our peace and stability, the peace and stability of Europe first.

Kosovo, is a “sui generis” case, and it would be a grave mistake for any country to draw parallels with other situations. What is happening in Ukraine today is a bell that tolls for each and every one of us to look beyond the interests of today.

A Western Balkans in NATO, a Western Balkans in EU means a stronger, safer and more prosperous Europe.

Let me finish, Madam Speaker, by wishing President Zelensky happy birthday on this day and wishing strength and good luck to him, thanking him for his leadership. Slava Ukraini!

Thank you very much.

Latest articles

Related articles